Đề cơ bản 04

0
348

 

      Tạo thư mục là <Số báo danh> của thí sinh trong ổ đĩa D:\ trước khi làm bài

      Lưu bài làm phần Word, Excel, Powerpoint của thí sinh vào thư mục này

I. PHẦN CĂN BẢN VỀ MÁY TÍNH VÀ INTERNET (2.5đ):

    1. Trong thư mục <Số báo danh> của thí sinh, tạo cây thư mục có cấu trúc như sau:

    2. Trong ổ đĩa C:\. Tìm kiếm 2 tập tin có phần mở rộng .zip và có dung lượng <=10MB, sao chép 2 tập tin này vào thư mục MAYTINH-INTERNET

    3. Hãy tạo Shortcut cho các chương trình WordpadCalculator đặt trong thư mục TINHOCCANBAN

    4. Mở cửa sổ Wordpad, trình bày cấu trúc tổng quát của một địa chỉ email, lưu nội dung trình bày vào thư mục WORD 2013 với tên cautrucemail.rtf

    5. Hãy mở cửa sổ để xem thuộc tính của thư mục TINHOCCOBAN, chụp hình cửa sổ này vào thư mục MAYTINHINTERNET với tên Properties.png

II. PHẦN MICROSOFT WORD (2.5đ):

      Thí sinh soạn thảo nội dung và lưu vào thư mục <Số báo danh> của thí sinh trên ổ đĩa D:\ với tên tập tin là <Số báo danh> của thí sinh:

III. PHẦN EXCEL 2013 (2.5 điểm):

Yêu cầu:

    1. Thí sính nhập dữ liệu và định dạng các bảng như mẫu.

    2. Cột TÊN HÀNG được biết dựa vào hai ký tự đầu của cột MÃ HÀNG và BẢNG 1.

    3. Cột THANH TOÁN được biết dựa vào hai ký tự cuối của cột MÃ HÀNG và BẢNG 2.

    4. Cột TRỊ GIÁ được tính như sau: Nếu THANH TOÁN là “Trả góp” thì TRỊ GIÁ bằng 110%*GIÁ BÁN, ngược lại TRỊ GIÁ bằng GIÁ BÁN.

    5. Định dạng dấu phân cách hàng ngàn và hiển thị “đồng” cho cột TRỊ GIÁ

IV. PHẦN POWERPOINT 2013 (2.5 điểm):

    1. Chọn đúng Themes và nhập nội dung đầy đủ cho các Slide theo đúng mẫu.

    2. Tạo tiêu đề cuối trang với nội dung “Hợp tác cùng phát triển” và chèn số trang cho các Slide.

    3. Tạo hiệu ứng cho các đối tượng hình ảnh trên Slide 1,2 thuộc nhóm hiệu ứng Emphasis, tên hiệu ứng khác nhau tùy ý, thiết lập Duration có giá trị 2.75

    4. Tạo hiệu ứng cho các đối tượng văn bản trên Slide 1,2 tại nhóm Entrance với tên hiệu ứng khác nhau tùy ý.

    5. Tạo hiệu ứng chuyển trang cho Slide 1,2 với tên hiệu ứng Random Bars, thiết lập Effect Options là Horizontal hiệu chỉnh Sound có giá trị là Breeze.

Slide 1

Slide 2

———–Hết————

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây