Đề nâng cao 09

0
109

PHẦN WORD: Trong ổ đĩa D:\, tại thư mục với tên theo cú pháp “SBD_HOTEN:. Sử dụng phần mềm Microsoft Word để tạo tập tin với tên ThuongHieu.docx và lưu vào thư mục D:\<SBD_HOTEN>

YÊU CẦU:

 1. Định dạng Page Setup: Left là 2.5cm; right, top , bottom là 2cm, khổ giấy A4, hướng giấy đứng.
 2. Nhập nội dung đầy đủ, đúng chính tả
 3. Định dạng font là “Times New Roman”. Size 13 cho toàn bộ văn bản.
 4. Chèn và định dạng WordArt đúng mẫu.
 5. Chèn và định dạng DropCap đúng mẫu
 6. Chia cột đoạn văn đúng mẫu
 7. Định dạng khung viền cho đoạn văn đúng mẫu.
 8. Chèn bảng nhập nội dung và định dạng bảng đúng mẫu.
 9. Chèn Symbol đúng mẫu
 10. Chèn liên kết cho mục Nguồn liên kết đến Website có địa chỉ https://cafef.vn

PHẦN EXCEL: Sử dụng bảng tính nâng cao

Mô tả: Các ký tự từ trái qua phải của Mã HĐ

 • Ký tự 1,2 cho biết mã hàng.
 • Ký tự 3 cho biết hình thức khuyến mãi.

YÊU CẦU:

 1. Lưu tập tin với tên Xe.xlsx trong thư mục SBD_HOTEN; nhập đầy đủ nội dung và định dạng dữ liệu bảng tính đúng mẫu.
 2. Tên hàng: căn cứ vào 2 ký tự đầu của Mã HĐ và tra trong Bảng 1.
 3. Sắp xếp dữ liệu trong bảng tính tăng dần theo cột Số lượng, nếu trùng số lượng thì sắp xếp giảm dần theo cột Tên hàng.
 4. Đơn giá: dựa vào Tên hàng, Dòng xe và tra trong Bảng 2
 5. Thuế VAT = 10% * Giá xe
 6. Tổng cộng = Đơn giá + Thuế VAT
 7. Chèn thêm cột Khuyến mãi vào bên phải cột Tổng cộng. Nếu ký tự thứ 3 của Mã HĐ là “C” thì cột khuyến mãi điền là “Có”, ngược lại là “Không”
 8. Tính tổng số lượng xe theo Tên hàng trong Bảng Thống kê.
 9. Vẽ biểu đồ dạng 3-D pie thể hiện tổng số lượng theo tên hàng trong Bảng thống kê.
 10. Thiết lập điều kiện tô màu nền sao cho những ô số lượng có giá trị lớn hơn 10 thì màu nền là màu vàng.

PHẦN POWERPOINT: Sử dụng trình chiếu nâng cao.

YÊU CẦU:

 1. Tạo trình diễn gồm 4 slides và lưu tập tin với tên BinhBa.pptx trong thư mục SBD_HOTEN, định dạng themes kiểu “Droplet” cho tất cả các Slides.

Slide 1

 1. Chèn và định dạng WordArt đúng mẫu.
 2. Chèn Smart Art dạng “Vertical Box List”, nhập nội dung và định dạng đúng mẫu.
 3. Tạo liên kết slide trong khi trình diễn như sau:
 • Nhấp vào “1. Giới thiệu” trình diễn nội dung của slide 2.
 • Nhấp vào “2. Phương tiện đi lại” trình diễn nội dung của slide 3.
 • Nhấp vào “3. Điểm tham quan” trình diễn nội dung của slide 4.
 1. Tạo hiệu ứng xuất hiện tùy ý cho tất cả các đối tượng trên slide.

Slide 2

 1. Chèn Shape, nhập nội dung và định dạng đúng mẫu.

Slide 3

 1. Chèn Shape, nhập nội dung và định dạng đúng mẫu.

Slide 4

 1. Chèn Smart Art dạng “Vertical Box List”, nhập nội dung và định dạng đúng mẫu, chèn hình và định dạng đúng mẫu (Sử dụng tập tin Hinh_1.jpg).

Slide Master

  1. Tạo 2 nút

tương ứng với liên kết First Slide, End Show (chỉ có trong các slide 2,3,4). Chèn và định dạng số thứ tự slide cho tất cả các slide theo mẫu.

 1. Thiết lập hiệu ứng chuyển tiếp giữa tất cả các slide (Transitions) là “Cover”.