Giới thiệu bản thân

Họ và tên: TRƯƠNG TIẾN QUỐC

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung tâm CNTT&TT tỉnh Trà Vinh

SĐT: 0369.157.175

Email: tienquoc112@gmai.com